Procesor

PIT

Procesor je základný stavebný kameň počítača. Ide o integrovaný obvod zabezpečujúci základné funkcie počítača a tak vlastne tvorí "srdce" a "mozog" celého počítača. Významnou mierou stále určuje výkon PC.

Von Neumannova architektúra

Von Neumanova schéma bola navrhnutá v roku 1945 americkým matematikom Johnom Von Neumannom ako model samočinného počítača. Tento model s istými výnimkami zostal zachovaný dodnes.

Podľa Von Neumannovej schémy sa počítač skladá z piatich základných častí:

Operačná pamäť
Slúži k uchovaniu spracovávaného programu, dát a výsledkov výpočtov.
ALU
Arithmetic-logic Unit /aritmeticko logická jednotka/: Jednotka prevádzajúca všetky aritmetické výpočty a logické operácie.
Radič
Riadiaca jednotka, ktorá riadi činnosť všetkých častí počítača. Toto riadenie je prevádzané pomocou riadiacich signálov, ktoré sú zasielané jednotlivým modulom.
Vstupné zariadenia
Určené pre vstup programu a dát.
Výstupné zariadenia
Určené pre výstup výsledkov, ktoré program spracoval.
Neumanova-shema.jpg (16495 bytes)

Princíp činnosti počítača podľa von Neumanna:

Do operačnej pameti sa pomocou vstupných zariadení cez ALU umiestni program, ktorý bude vykonávať výpočet. Rovnakým spôsobom sa do operačnej pamäti umiestnia dáta, ktoré bude program spracovávať. Prebehne vlastný výpočet, pričom jednotlivé kroky vykonáva ALU. Táto jednotka je v priebehu výpočtu spolu s ostatnými modulmi riadená radičom počítača. Medzivýsledky sú ukladané do operačnej pamäte. Po skončení výpočtov sú výsledky poslané cez ALU na výstupné zariadenie.

Harwardská koncepcia

Na rozdiel od von Neumanovej predpokladá existenciu dvoch oddelených pamätí. V prvej sú uložené programy a v druhej sú uložené dáta.

Rozdelenie procesorov

Procesory sa môžu rozdeliť podľa rôznych hľadísk do rôznych skupín. Tieto skupiny sa môžu navzájom prekrývať.

Prvý spôsob delenia procesorov

1. CPU /Central Procesor Unit/

Procesory, také ako ich poznáme všetci, sú srdcom našich osobných počítačov /PC aj MAC/ a tiež akýchkoľvek stolných počítačov. Ich hlavné vlastnosti sú:

2. MCU /Micro Controler Unit/

Označenie tejto skupiny procesorov sa veľmi líši, každý výrobca si svoje "chrobáky" nazýva podľa svojho, a tak občas trochu nastáva zmätok. Tento typ sa používa takmer kdekoľvek. V osobnom počítači /napr. v klávesnici/, automobile, jednoducho v dnešnej dobe všade tam, kde je nejaká elektronika. Pri MCU hlavnú úlohu zohráva cena, ktorej je podriadené všetko.

3. DSP /Digital Signal Procesor/

Je určitým kompromisom medzi klasickým CPU a MCU. Je určený predovšetkým s spracovávaniu signálov. Zjednodušene povedané DSP slúži k tomu, aby dáta ktoré do neho vstupujú, spracoval a čo najrýchlejšie opäť predal na vstup. Pre predstavu, aké objemy dát musí spracovať taký procesor ak napríklad formát MP3 má štandardný tok 128 kB/s ?

Oblasť použitia jednotlivých typov procesorov je značne rozmanitá a každý z typov má svoje miesto kde je "kráľom". Pri CPU je to výkon, pri MCU je hľadiskom mnoho požiadavkou, ktoré sa objavujú pri návrhu zariadenia /teplota, spotreba, rýchlosť, cena, odber. a nakoniec pri DSP je to jeho matematický výkon.

Druhý spôsob delenia procesorov

Medzi návrhármi počítačov bol dlho všeobecne rozšírený názor, že čím má procesor bohatšiu inštrukčnú sadu, tým je výkonnejší počítač. Neskôr však rozsiahle testy rôznych programov dokázali, že v praxi na využíva len istá podmnožina inštrukčného súboru procesoru. Najviac využívaná je skupina jednoduchých inštrukcii, zatiaľ čo ostatné relatívne zložitejšie sa používajú len málo.

RISC /Reduced Instruction Set Computer/

Počítač s redukovaným súborom inštrukcii. Snahou výrobcov je naopak maximálne obmedziť inštrukčnú sadu procesorov. Kľúčovou myšlienkou je prenesenie niektorých výpočtových funkcii procesoru z technických prostriedkov na programové. Inštrukčná sada týchto procesorov je redukovaná iba na jednoduché a rýchle vykonávané inštrukcie, na tie ktoré bývajú využívané najčastejšie. Zároveň bývajú implementované tak aby sa vykonávali čo najrýchlejšie.

Charakteristické znaky

CISC /Complet Instruction Set Computer/

Počítač s kompletným súborom inštrukcii. Snahou výrobcov je vybavovať procesory s čo najširšou sadou inštrukcii. Pri postledných CISC procesoroch dochádza ku kombinácii obidvoch tecník. Navonok sú Cisc-ové, ale vnútorná konštrukcia je Risc-ová. Ale aj naďalej dochádza k ďalšiemu rozširovaniu inštrukčnej sady zameranej hlavne na multimediálnu oblasť a grafiku /MMX, 3D NOW!, SIMD/

Pentium

Mikroprocesor INTEL Pentium bol uvedený na trh v máji v roku 1993. Pentium je tiež prvý superskalárnym procesorom firmy Intel. Predstavuje procesor, ktorý má viac než jeden zásobník /front/ pre zreťazené spracovávanie inštrukcii. K najdôležitejším vlastnostiam patrí šírka dátovej zbernice 64 bitov, adresová zbernica má šírku 32 bitov. Šírka toku dát je 64 bitov. Táto je zachovaná až k dvom oddeleným vyrovnávcím pamätiam /inštrukcie+dáta/. Dáta sa spravovávajú 32 bitovo. Na čipe je umiestnená tiež aritmetická jednotka pre operácie s pohyblivou desatinnou čiarkou. Procesor pentium používa 8 univerzálnych registrov a zásobníkovú pamäť. Operácie s pohyblivou čiarkou prebiehajú 5 - 10 x rýchlejšie ako pre 486 DX/33. Podporované frekfencie procesora 75 - 150 Mhz.

Procesor Intel Pentium Obsahuje tieto jednotky
BIU /Bus Interface Unit/
Jednotka styku so zbernicou. Je akousi bránou mikroprocesora k okolitému svetu. Všetky ostatné jednotky využívajú túto jednotku pre prenos dát medzi okolím a procesorom /najmä RAM/
IPU /Instruction Prefetch Unit/
Jednotka predbežného načítania inštrukcii
IDU /Instruction Decode Unit/
Jednotka pre dekódovanie inštrukcii
EU /Execution Unit/
Výkonná jednotka. Zahŕňa v sebe U,V výkonnú jednotku, FPU, BTB. Vykonáva vlastné výpočty. Jej jadrom je ALU, ktorá obsahuje obvody potrebné k aritmetickým a logickým operáciám a k vykonávaniu inštrukcii.

Pentium-schema.jpg (48562 bytes)

Pentium MMX

Okrem posilnenia o inštrukcie MMX je obohatená vnútorná architektúra. MMX predstavuje 57 nových inštrukcii, aby sa zvýšila rýchlosť výpočtov, ktoré sa typicky vyskytujú v aplikáciách spracuvavajúce grafiku, zvuk a video. Využíva techniku SIMD /Single Instruction Multiple Date/, ktorá dovoluje spracovať mnoho informácii behom jedinej inštrukcie. Možnosti MMX sa využívajú predovšetkým aplikácie pre spracovanie videa, kompresie dát, 2D/3D grafiku, zvuku, rozpoznávanie reči.

Pentium Pro

Navonok vystupuje ako Cisc, ale jadro je Risc-ové. Na trh bol uvedený v novebmbri v roku 1995. Ide o ďalšiu generáciu Pentia nazvanú P6. Je obdĺžnikového tvaru, pretože obsahuje dva čipy /sekundárna cache je na samostatnom čipe v púzdre procesora/. Teda vnútorná stavba procesoru je zložená z dvoch oddelených čipov. Na jednej z kremíkových doštičiek je jadro procesoru a primárna procesorová cache/L1 Cache/. Na druhej je umiestnená sekundára cache /L2 Cache/. Jedná sa o cache pamäť s kapacitou 256 kB /512 kB/ priamo v púzdre procesoru. Táto nieje súčasťou čipu procesoru, ale je tvorená samostatným čipom umiestneným v jednom púzdre s čipom procesoru. Jadro sa zásadne odlišuje od jadra Pentia. V Pentiu Pro sa začalo s nahradzovaním komplexných príkazov jednoduchšími inštrukciami RISC,Pentium Pro má dvojnásobný výkon oproti najrýchlejšiemu Pentiu.

PentiumPro-schema.jpg (54673 bytes)

Pentium II

     Pentium II v sebe spája pokrokové technológie procesoru Pentium Pro s možnosťami technológie MMX. Spolu s novým procesorom prichádza aj nová zbernicová architektúra, ktorá umožňuje až tri krát vyššiu priepustnosť dát. Nazýva sa "Slot 1". S nástupom procesoru Pentium II predstavila spoločnosť Intel technológiu S.E.C. /Single Edge Contact Cartrige/. Je to nová montážna technológia, ktorá nahradzuje staršiu technológiu PGA /Pin Grid Array/. Súčasti sú upevnené na podložku a potom úplne uzavreté do plastového obalu a kovového krytu, ktorý tvorí vlastné telo procesoru. Všetky procesory sú vyrobené technológiou 0,25 mikrometrov.

Charakteristické znaku Pentium II

-Technológia dynamického spúšťania: Umožňuje spúšťanie inštrukcii mimo poradia

-Procesor obsahuje dve rozdielne zbernice: Systémovú, ktorá sa využíva pre prístup k pamäti a na vstupno výstupné operácie a L2 cache zbernicu, ktorá pracuje na polovičnej ferkvencii v porovnaní s taktovaním jadra procesoru. Rýchlosť L2 cache zbernice je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré kladne ovplyvňujú výkon systému.

-Rozšírený inštrukčný súbor MMX: Cieľom je zvýšenie výkonu v multimediálnych a komerčných programov

-Cache: Procesor Pentium II disponuje 32 KB L1 cache, ktorá je rozdelená do dvoch častí: inštrukčnej a dátovej. Pracuje na frekvencii jadra, čím poskytuje rýchlejší prístup k často používaným dátam a inštrukciám. Daľej má Pentium II 512 kB L2 cache, ktorá je jednotná pre inštrukcie i pre dáta. Táto využíva 64 bitovú zbernicu, ktorá umožňuje vysokú rýchlosť prenosu dát medzi procesorom a cache L2.

Pentium II-foto.jpg (26966 bytes)

Pentium II Celeron

Intel svojimi novými procesormi Pentium II definitívne opustil platformu Socet7 a vrhol sa na Slot 1, ktorý ponúka širšie možnosti. Prechod na novú platformu však prinieslo zvýšenie cien, takže intelovské procesory sa cenovo posunuli ešte vyššie nad už aj tak lacnejšie verzie konkurenčných AMD. To si v Inteli samozrejme skoro uvedomili a preto prišli s lacnejšou verziou Pentia II - Celeronom. Od Pentia II sa líši predovšetkým odstránením L2 cache, ktorá sa zo základnej dosky /Socet 7/ presunula k procesoru. Absencia L2 cache sa prejavil samozrejme znížením výkonu. Preto v nových verziách Celeronov /označovaných ako Mendocino/ napravil tento nedostatok pridaním 128 kB L2 cache, ktorá pracuje na frekvencii procesoru. Na prvý pohľad vyzerajú obidva celerony veľmi podobne. Okrem nápisu na doske /Mendocino je označované písmenom "A"/ má mendocino väčší čip, čo je dané pridaním L2 cache. Obidva sú vyrábané 0,25 mikrónovou technológiou. Na rozdiel od Pentii II, ktoré pracujú so 100 MHz zbernicou, sú Celerony určené pre 66 MHz zbernicu. Pre pretaktovanie je nepríjemné /podobne ako pri Pentium II, III, AMD Athlon/, že majú uzamknutý násobič frekvencie. Jediná možnosť ako zvýšiť taktovaciu frekvenciu je teda zmena frekvencie zbernice.

Celeron.jpg (183071 bytes) Celeron_PPGA.jpg (31188 bytes)

Pentium III

Procesor Pentium III je určený predovšetkým užívateľom, ktorý často pracujú s Internetom, alebo ďalšími aplikáciami náročnými na rýchly prenos dát. V tomto ohľade je najvýznamnejšie rozšírenie inštrukčného súboru o 70 nových inštrukcii, ktoré významne zrýchľujú výkon a otvárajú tak cestu pre nový druh softvéru spolupracujúceho s Internetom. Inak vnútorná architektúra je totožná s Pentium II. Pentium III je vyrobený technológiou 0,25 mikrometrov. Procesor obsahuje 32 kB cache L1 a 512 kB cache L2 pre rýchly prístup k často používaným dátam.

Pentium-III.jpg (5186 bytes)

Nové vlastnosti

Pentium III Copermine

Je veľmi podobný Pentium III. Hlavné sú dve zmeny. Procesor je vyrábaný 0,18 mikrónovou technológiou /Intel si sľubuje možnosť vyšších frekfencii procesoru: pri 0,25 mikrónovej technológii bolo 600 MHz prakticky maximum. Ďalšou zmenou je integrovaná L2 cache. Tá je síce oproti Pentium III polovičná, ale na druhú stranu beží na rovnakej frekvencii ako jadro procesora. Copermine samozrejme podporuje 133 MHz zbernicu.

S uvedením tohoto procesoru predstavil Intel i nový formát púzdra procesoru, FCPGA /Flip Chip Pin Grid Array/. Umožní to, podobne ako pri celeronoch, umiestniť L2 cache priamo do jadra Copermine a zároveň znížiť náklady na výrobu. Formát FCPGA je pinovo zhodný so Socet370 /pätica pre Celerony/, ale kto si myslí, že mu pobeží nový PIII v celeronovej doske, tak ten sa mýli. Opačne to pôjde, takže v matičnej doske pre Copermine sa môže použiť Celeron s tým, že bude možný neskorší update.

Celeron /Copermine/

Nové procesory vychádzajú z procesoru Intel Pentium III Copermine. Sú vyrábané technológiou 0,18 mikrometra a majú implementovanú sadu inštrukcii SIMD pre spracovanie predovšetkým multimediálnych dát. Rozdiel oproti rade Pentium III je menšia L2 Cache 128 kB a v FSB 66 MHz. Podporované frekvencie sú: 566,600,700 MHz.

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!