Satelitní komunikační systémy

PIT

Odkazy

Princip přenosu satelitního signálu

Geostacionární telekomunikační satelit

Družice (satelit), která visí stále nad jedním místem zemského povrchu a slouží k přenosu informací, se nazývá geostacionární telekomunikační satelit. Spojení je mezi dvěma místy možné na Zemi, ze kterých je družice viditelná. Satelitní spojení se uskutečňuje v pásmu vysokých frekvencí nosných vln (SHF-Super High Frequency). Rušení satelitního signálu atmosférickými vlivy je proto minimální. Podmínkou pro spojení je však přímá viditelnost z obou míst na družici.

Význam satelitního spojení

Satelitní systémy přenášení multimediální informace audiosignály, videosignály a data. Dále systém zajišťuje: stálé vysílánítelevizních a radiových programů pro určité území kontinentu přímý přenos událostí (informační toky) z jednoho kontinentu na druhý telefoní, e-mailové a faxové spojení mezi lidmy na celém světě dálkový tisk novin on-line videokonference spojení lokálních počítačových sítí námořní, pozemní a leteckou navigaci identifikaci polohy předmětů na povrchu Země pro vojenské a policejní účely

Stálá poloha satelitu vzhledem k povrchu země

Komunikační satelit je umístěn na geostacionární dráze (orbitě) kolem Země ve vzdálenosti cca. 36000 km (při této vzdálenosti nastává rovnováha mezi odstředivou silou, která nutí satelit odletět do meziplanetárního prostoru a přitažlivou silou Země) od zemského povrchu. Rovina geostacionární dráhy satelitu je shodná s rovinou zemského rovníku a směr oběhu satelitu je stejný jako směr otáčení Země. Tímto je docíleho, že doba oběhu satelitu kolem středu Země je rovna době oběhu kteréhokoliv místa na zemském povrchu a satelit je stále umístěn nad stejným místem nad Zemí.

Stabilizace polohy satelitu

Satelit může plnit svoji úlohu pouze tehdy, když je jeho poloha na obloze stále stejná vůči zemskému povrchu. Pod vlivem kosmického záření, dopadu malých meteorů a měnícím se přitažlivým pásmem ostatních planet dochází ke změne správného stanoviště satelitu. Ke korekci dráhy satelitu slouží malé reaktivní plynové motory s tryskami.

systém přenosu satelitního signálu

Up link
Jedná se o vzestupnou dráhu (země > satelit), kterou tvoří vysílací anténa různých velikostí, od satelitních telefonů až po obrovské parabolické antény pozemních satelitních vysílacích stanic.
Down link
Jedná se o sestupnou dráhu (satelit > země), parabolická směrová anténa satelitního transpondéru vyšle zesílený a upravený signál směrem k zemi k pozemní přijímací satelitní anténě.
Směrový účinek vysílací antény
Kmitočnotý modulovaný signál je pomocí antény vyzářen směrem k satelitu. Signál musí k satelitu urazit velkou vzdálenost, během které je značně utlumen. Signál na vysílací anténě musí být proto natolik silný, aby byl satelitem i po zeslabení zachycen a také aby se nerozptyloval mimo spojnici vysílač > satelit. Vysílací anténa je proto konstruována tak, aby vyzařovala signál pouze v jednom úzkém svazku, aby měla směrový účinek. Nejčastějším tvarem směrové antény je parabola.
Transpondér
Je zařízení satelitu, které zesílí zachycený signál a sníží (transponduje) frekvenci nosné vlny signálu zhruba na polovinu původní hodnoty. Napajení je realizováno prostřednictvím solárních článků.
Anténí konventor
Dopadající signál se odráží od parabolické plochy antény do jejího ohniska, ve které je umístěno elektronické zařízení konventor. Přijatý signál je velmi slabý, proto je v konventoru antény zesílen a frekvence nosné vlny signálu je dále snížena (zkonventována) asi na desetinu původní hodnoty, aby mohla být dále zpracována.

využití družic pro přenost televizních a rozhlasových signálů

Životnost satelitu

Není neomezená, je dána zásobou plynu pro pohon motorů pro korekci polohy, přirozeným opotřebením elektrotechniky transpondéru, opotřebením solárníchčlánků působením kosmického prachu a nárazy meteorů. Životnost je plánována kolem 8-10 let.

Přidělená kmitočtová pásma

PÁSMO KMITOČET
L 1-2 GHz
S 2-3 GHz
C 4-6 GHz
X 7-8 GHz
Ku 11-18GHz
Ka 20-30 GHz

Rozdělení satelitních služeb

Satelitní komunikační antény

Polarizace nosné vlny

Znamená přinutit vlnění kmitat určitým směrem (horizontálně, vertikálně, kruhově). Důvodem polarizace je, že takto modulovaný signál je odolnější proti atmosférickému rušení než vlna nepolarizované. Dalším kladem polarizace je, že dvě vlny o různé polarizaci (jedna vertikálně, druhá horizontálně), které mají blízké frekvence, se vzájemně neruší (rušily by se vzájemně kdyby nebyly polarizované). Odolnost vertikálně i horizontálně polarizovaného vlnění proti rušení je stejná, kruhově polarizované vlnění je proti atmosférickému rušení odolnější než horizontální a vertikální.

Vlastnosti vysílacích a příjímacích antén

Radiové antény
Nejjednodušší zářič je svislý prut – vertikální anténa, která vyzařuje ve vodorovném směru kolem sebe. Používá se pro vysílání nebo příjem radiových signálů.
Antény pozemské televize
Základem antény je symetrický zářič dipól. Běžně se používá dipól půlvlnný (délka dipólu je rovna polovině délky vlny přenosového nakálu) nebo dipól celovlnný (délka dipólu je rovna délce vlny přenosového kanálu).
Satelitní antény
využívají se zde parabolické antény. Hlubší parabolická anténa je směrovější než mělká a dosahuje většího zisku – používáme ji tedy v místech slabšího satelitního signálu.
Zisk antény
vyjadřuje míru její směrovosti - čím je vysílací anténa více směrová, tím více je schopna soustředit vyzařovanou energii do úzkého svazku s vysokou intenzitou energie tím je vyšší její zisk (počítá se v dBi).
vyzářený výkon antény
představuje vyzářenou energii, které dopadá na zemský povrch měří se pomocí:
  • EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) ve W (Watt) > výkon výsílače x zisk vysílací antény.
  • dBW (Decibel Watt) > součet výkonů transpondéru a zisk vysílací antény transpondéru

Družicové přenosové komunikační systémy

Využívají 3 typy oběžných drah:

GEO (geostacionární) – ve výšce 36000 km.
  • VSAT, satelitní systém využívající větší komunikační zařízení INMARSAT.
MEO (meostacionární) – ve výšce 10000 km
  • ODYSSEA, 12 satelitů ve výšce 10 354 km a 15 pozemských stanic, přenos hlasu, dat a faxu.
LEO (nízkooběžné) – ve výšce 650-1450 km
  • TELEDESIC, 840 satelitů po 20 drahách ve výšce 695-705 km, umožňuje velmi kvalitní pokrytí povrchu Země, přenáší hlas a vysokorychlostní datové přenosy.
  • IRIDIUM, 66 satelitů ve výšce 750 km.
Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!