Informační systémy

PIT

Odkazy

Informační systémy můžeme dělit do kategorií podle různých hledisek, jako účel, obsah, velikost, strukturální složitost, počet a typy uživatelů, územní rozsah. Pro volbu metod a přístupů k řízení IS je ale rozhodující především vztah IS k systému řízení, který odráží i řadu výše zmíněných aspektů. Z hlediska postavení IS v systému řízení rozlišujeme především to, v jakém stupni informační pyramidy se nachází. Pyramidou myslíme hieararchii IS. S rostoucí hierarchií řízení přibývá neurčitost v požadavcích na IS a současně ubývá objem interních informací. Také přibývá potřeba externích informací z podstatného okolí systému.

Transakční systémy
Transakční systémy(TPS) jsou nástupníky klasických dávkových systémů, které měly mechanizovat typické agendové úlohy, jako jsou mzdy, fakturace apod. Vedlejším produktem těchto systémů byla v minulosti kategorie pracovníků, kteří byly specializovaní pouze na vstup dat do těchto systémů. Nástup on-line systémů tuto situaci změnil. Uživatelé transakčních systémů jsou nyní často vysoce kvalifikovaní pracovníci schopní provádět samostatná rozhodnutí v zájmu podnikových cílů. Např. zpracování objednávky je prováděno přímo pracovníkem provádějícím obchodní činost.
Přímé řízení procesů
Zvláštním případem TPS systému pracujících v on-line-real-time (OLRT) režimu jsou IS pro přímé řízení procesů. Základem jsou obyčejně numericky řízené NC stroje spojené elektrickou cestou s počítači, které určují co který stroj bude vyrábět. Je to vlastně počítačem integrovaná výroba – CIM.
IS pro řízení – MIS
Mají své kořeny v účetních a ekonomických systémech. V minulosti produkovaly velké množství tištěných výstupů. Typické jsou detailní přehledy o provozu některých dílen, provozů, závodů i celých podniků..
Systémy pro podporu rozhodování – DDS
Jsou výsledkem MIS. Tyto systémy mají schopnost provádět rozmanité analýzy stejných dat bez potřeby složitějšího programování, protože požadavky na výstupy jsou často velmi neurčité a vyjasňují se až v průběhu řešení úlohy.
Útvarové systémy – DS
Je to vlastně taková směs TPS, DSS s tím, že jejich rozsah je redukován na určitý útvar nebo místo. Např. laboratorní systém v nemocnici
Expertní systémy – ES
IS který pomáhá ne příliš zkušenému pracovníkovi řešit úlohy diagnostického charakteru. Má poslání poskytnout znalosti, které má například jen jeden člověk ostatním pracovníkům.
IS pro vrcholové řízení – EIS
Zajímají se o okolí podniku(trh, banka)
Strategické informační systémy – SIS
Snaží se o zvýšení konkurence schopnosti podniku. Jsou přímo spjaty s výrobou nebo výrobkem. V průmyslové oblasti třeba BC stroje, v obchodu třeba elektronická pošta
Metainformační systémy – METIS
Nazývají se taky podnikovou encyklopedií, protože sledují veškeré IS v podniku jejich prvky, aktuálnost.

Výstavba IS

Softwarové inženýrství

  1. Princip modelování – jde o využívání grafických zobrazovacích metod.
  2. Princip iterace – vychází z toho, že v praxi se málokdy podaří vyřešit problém napoprvé – metoda prototypů
  3. Princip strukturování – postupné rozložení celého problému na menší hierarchicky řazené celky
  4. Princip životního cyklu – zachycuje celý proces vývoje a zejména pak rozdělí nákladu v času.
  5. Princip automatizace – využívání počítačové podpory po celou dobu životního cyklu.

Informační inženýrství

Zaměřuje se na informace uložené v počítači za účelem vytvoření informačního modelu podniku.

Organizační inženýrství

je spojením metod informačního inženýrství a organizačních metod a praktik Je to systematický přístup k budování prosperující a výkonné společnosti.

Počítačově podporovaný vývoj IS

CASE – představuje integrovanou sadu programů, která umožňuje vývoj softwaru automatizovaným způsobem Většinou využívá centrální databázi kde jsou uloženy všechny technologické, organizační a řídící prvky.

Doplnit

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!