Informace

PIT

Odkazy

informace
sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu
 1. Optimální vztah k informacím
 2. Potřeba informace
 3. Důvěryhodnost informace
 4. Zastaralost informace
 5. Chybnost informace
 6. Ochrana před nespolehlivými informacemi
 7. Informační přetížení
 8. Využitelnost informací
 9. Dostupnost informací
 10. Cena informací
 11. Informační jazyky
 12. Doplnit

Optimální vztah k informacím

Neexistuje jednotný návod, jak se ve světě informací nejlépe pohybovat. Získávání a zpracování informací je vysoce individuální činnost a záleží nejen na prostředí. v němž žijeme, ale i na našich vnitřních dispozicích.

Ti kdo mají dobrou paměť a dokážou logicky dobře uvažovat, získávají nová fakta vlastním myšlením. Ti, kdo mají špatnou paměť a jejichž logické myšlení není vynikající, se potřebují více spoléhat na vnější prameny. Někteří velcí vědci tráví v knihovně celé roky, jiní ani nevědí, že knihovny existují. Takových lidí je však velice málo. Nám ostatním zabírá práce s informacemi 20 až 40% našeho pracovního času. A to hovoříme jen o těch informacích, které potřebujeme ke své práci.

Zkuste odhadnout, kolik času vám zabírá zjistit, co hrají v kinech, co píšou noviny atd. Práce s informacemi v širším slova smyslu zabírá skoro polovinu našeho celkového času. Proto musíme hledat způsoby. jak co nejvíce tento čas zkrátit nebo jak ho co nejlépe využít. K tornu slouží následující odstavce:

Potřeba informace

Potřeba informace vzniká v okamžiku. kdy člověk nebo organizace začínají něco řešit a nevědí jak. Proto první pravidlo zní:

Jakmile začínáme řešit nějaký problém, musíme shromáždit informace, které nám pomohou se v něm vyznat a nalézt optimální řešení.

Nevíme sice, jak věc řešit. ale samozřejmě máme o věci jisté představy. Bohužel tyto představy mohou být velmi často chybné nebo alespoň jednostranné. Mnoho průzkumů způsobů, jak lidé pracují s informacemi, ukázalo, že rozdíl mezi tím, co si člověk myslí, že potřebuje, a tím co skutečně k vyřešení problému potřebuje, je často velmi značný.

Druhé pravidlo zní:

Problém, který chceme řešit, musíme nejprve velmi důkladně promyslet ze všech stran a teprve potom vyhledávat informace, které skutečně potřebujeme. Jako ve všech oborech lidské činnosti i zde platí: nejdříve si musíme promyslet, co vlastně chceme, abychom nevynaložili spoustu práce na cestu, po které jsme vlastně jít ani nepotřebovali.

Důvěryhodnost informace

V oblasti informační čin existují dva základní hlavní problémy: Prvním problémem je nalezení informací. V dnešní spoustě informací je velmi obtížné nalézt informaci, kterou skutečně potřebujeme. Druhým problémem je zjištění, zda získaná informace je pravdivá a spolehlivá. Informace, ve které nelze mít důvěru, není jen nekvalitní. Je nebezpečná.

Zkušeností nás tedy vedou k tomu, abychom informacím, které nejsou dostatečně kvalitní. V čem spočívá nekvalitnost informací? V tom, že jsou zastaralé a v tom, že jsou chybné.

Zastaralost informace

Zastaralosti informací je v současné době největším problémem při informační činnosti. Informace zastarávají velice rychle, i když se tempo zastarávání liší podle oborů.

Historická fakta typu data narození nebo nějaké události nezastarávají, pouze se mění jejich interpretace. Mnohem rychleji zastarávají informace v technických vědách. Jsou obory, kde informace stará několik měsíců je už zastaralá. Mezi tyto obory patří například genetika a elektronické obory, zejména výpočetní technika.

Obecně platí, že informace, které jsou starší než pět let, již nestojí za to vůbec hledat, neboť byly-li dobré, pak se tyto informace opakují v novějších pramenech. A protože člověk má jen omezenou časovou a energetickou kapacitu pro shromažďování a hlavně studium a promýšlení informací, doporučujeme začínat vždy tou nejnovější literaturou a teprve potom vyhledávat literaturu starší.

Chybnost informace

Informace bývají chybné ze čtyř důvodů:

 1. Jsou zastaralé. To znamená, že další výzkum zjistil poznatky, které dosavadní informace vyvracejí.
 2. Vyjadřují chybný poznatek, který je však všeobecně uznávaný, jako správný. V těchto případech nemáme žádnou možnost zjistit bez vlastního výzkumu, že informace je chybná.
 3. K chybě došlo při zpracování a předávání informace. Například způsobem Jedna paní povídala
 4. Chyba je vytvořena záměrně. V tomto případě se hovoří o dezinformaci, jejímž účelem je zmást nepřítele nebo konkurenci.

Ochrana před nespolehlivými informacemi

 1. Informace je třeba získávat z různých, tedy i ze zahraničních pramenů.
 2. Informace, které nám někdo poskytne zdarma nebo velmi lacino, bývají často již natolik zastaralé, že jsou pro nás prakticky bezcenné.
 3. Nespoléhat se na správnost informace z jednoho zdroje (jedněch novin, jednoho odborníka a podobně), ale porovnávat informace u různých zdrojů. Tam, kde jsou mezi nimi výraznější rozdíly, jde o záměrnou nebo náhodnou chybu.
 4. Průběžně sledovat informace ze svého oboru. Rychlé zastarávání informací by nás mělo vést k tomu, abychom po prvním shromáždění informací a po počátečním zvládnutí problematiky nepřestávali sbírat a studovat aktuální informace.

Př.: Když se pokoušíme vytvořit vynález a nehledáme průběžně nejnovější informace, obvykle na konci zjistíme, že podobný vynález už je dávno patentován a že naše práce byla zbytečná. To, co na začátku mohlo vypadat jako, geniální nápad, který nikdo jiný nemohl mít by se při sledování literatury a shánění informaci mohlo ukázat pouze jako jedno z řešení.

Informační přetížení

Informací je tolik, že všechny zvládnout nedokážeme. Vždyť ani žádná knihovna není schopna pojmout všechnu literaturu ze svého oboru. Vybíráme si jen ty informace, které se pro daný úkol hodí nejlépe. To ovšem znamená naučit se číst vědomě racionálně, přeskakovat části, které nejsou důležité. Základní poznatky oprostit od spousty podrobností.

Informace totiž není cílem, je jen nutným předpokladem řešení úkolu.

Schopnost řešit úkol rychle narůstá s každou novou informací, kterou získáváme na počátku, ale Později získané informace již nejsou tak efektivní. Příliš mnoho informací nám zabraňuje úkol dořešit.

Využitelnost informací

Sebelepší informace, které nejsme schopni využít jsou nám k ničemu.

Na špičce technického vývoje jsou dnes Japonsko a západní pobřeží Spojených států.

Západní Evropa je zpožděna v průměru o několik let.

Státy střední Evropy jsou o desetiletí zpožděny za státy západní Evropy.

Dostupnost informací

Informace mohou být nedostupné protože:

 1. Naše schopnosti na ně nestačí (například neznáme obor. v jehož odborném jazyce je informace formulována)
 2. Neovládáme přirozený jazyk, v němž je informace napsána (neznalost angličtiny, němčiny, ...). Následkem je na příklad neschopnost sledovat satelitní programy nebo číst informace v Internetu
 3. Informace je uložena v systému, do kterého se nemůžeme dostat z důvodu vzdálenosti systému od našeho působiště – obvykle pokud jde o knihovní fond
 4. ceny za připojení k systému (např. k Internetu, ceny publikací, časopisů, atd.) jsou příliš vysoké
 5. jsou určeny určitému okruhu uživatelů z důvodu utajení systému – například vojenská data

Cena informací

Informace se dělí do dvou velkých skupin:

 1. informace na které má právo každý zdarma nebo téměř zdarma (základní školství, knihovní služby, informace v masmédiích). Stát má zájem na základní a všeobecné vzdělanosti občanů.
 2. informace za které se musí platit, protože přinášejí zisk. Skoro všechny informace, které jsou užitečné pro podnikatele patřící do této skupiny, neboť informace se staly výrobním prostředkem, popř. ve svých důsledcích jejich využití zajišťuje komerční úspěch.

V zásadě platí pravidlo:

Čím vzácnější a při jejím použití výnosnější je informace, tím více větší má cenu a tím více za ni musíme zaplatit.

Krajními příklady jsou korupce, při kterých například podniky získávají informace o tom, kudy povedou dálníce aby mohly na těchto místech skoupit půdu.

Informační jazyky

V českém jazyce je publikováno méně než 1% všech informací, které na světě existují. Proto vždy musíme vycházet z předpokladu, že většinu informací budeme získávat ze zahraničních pramenů a v cizích jazycích.

Vůbec nejvýznamnější úlohu v mezinárodní komunikaci hraje již řadu let angličtina. V angličtině je publikováno 60 % všech informací. Předpokládá se že toto procento stále mírně poroste. To je dáno především obrovským ekonomickým i vědeckým potenciálem Spojených států. V angličtině publikují nejen Američané a Angličané, ale také odborníci ostatních států, kteří chtějí proniknout na mezinárodní pole.

Na druhém místě ještě před několika lety s přibližně 20 % všech světových informací byla ruština. Rusko, přestože něj probíhá informační krize, zůstává i nadále velmocí. Navíc velmocí, která se bude snažit dohnat rozvinutější státy v obchodě i ve vědě. Podíl informací v ruštině se zřejmě udrží, případně poroste.

V němčině vychází cca 5 % všech světových informací.

Ve francouzštině vychází cca 3 % informací.

Velmi výrazně roste informační vliv španělštiny. To je dáno jak existenci a hospodářským rozvojem národů které hovoří španělsky, tak vlivem španělsky hovořícího obyvatelstva v samotných Spojen státech. Předpokladem je, že podíl španělsky uložených informací časem předstihne i němčinu.

Z dalších jazyků hraje mimořádnou úlohu japonština. Japonsko asi polovinu informací publikuje v angličtině a dává běžně k dispozici i zahraničním zájemcům. Přibližně polovinu jich však publikuje jenom v místních, především podnikových časopisech – v japonštině.

Doplnit

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!